Правова інформація щодо виготовлення поліграфічної продукції

Ми здійснюємо виготовлення поліграфічної продукції та надання поліграфічних послуг на підставі нижчевикладених договірних умов:

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

на виготовлення продукції та надання послуг друку

м. Київ 05 лютого 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “Млин медіа”, (далі за текстом — Виконавець), код ЄДРПОУ 36797757, яке здійснює свою діяльність за адресою:

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 203

контактні телефони: (044) 383 26 37, (093) 383 26 37, (097) 000 26 37

e-mail: print@3832637.kiev.ua для надсилання замовлень

kd@3832637.kiev.ua – для адміністративних та бухгалтерських питань

Інтернет — сторінки: https://fb.me/print.kyiv та http://3832637.kiev.ua

у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України надає цей Договір для приєднання виключно юридичним особам та фізичним особам — підприємцям (далі за текстом – Замовник) для здійснення ними підприємницької діяльності на умовах, що викладені нижче. Цей Договір розміщується у відкритому доступі у мережі Інтернет за адресою: http://dogovir.3832637.kiev.ua

Беззаперечним підтвердженням прийняття всіх умов цього Договору з боку Замовника є надходження оплати з боку Замовника на поточний рахунок Виконавця, що є підтвердженням факту укладення Договору.

Умови цього Договору не розповсюджуються на надання Виконавцем послуг з галузі видавничої діяльності відповідно до умов чинного законодавства України про книговидавництво.

За текстом Договору Замовник та Виконавець разом можуть йменуватись Сторони.

Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується, у строк визначений пунктом 5.1 Договору, передати у власність Замовника Продукцію, а Замовник – належним чином оплатити та прийняти зазначену Продукцію.

Під Продукцією для цілей цього Договору визначається, як правило, поліграфічна або інша продукція, яка виготовляється Постачальником за індивідуальним замовленням, або з нанесенням індивідуальних ознак Замовника. Також, до Продукції відносяться послуги друку на будь – яких матеріалах, технологічну можливість якого має Виконавець, та який здійснюється Виконавцем за дорученням Замовника на матеріалі Замовника або Виконавця.

1.2. Асортимент, кількість, матеріал виготовлення, за необхідності – інші індивідуальні властивості Продукції визначаються в окремих Рахунках на оплату. Рахунки виставляються Виконавцем та надсилаються на електронну пошту Замовника.

Розділ 2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Якість Продукції, маркування (за необхідності), тара та упаковка повинні відповідати вимогам, які зазвичай ставляться до тотожної Продукції.

2.2. Всі витрати, пов’язані із заміною Продукції неналежної якості (транспортні та інші) несе Виконавець.

Розділ 3. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ

3.1. Ціна за одиницю Продукції є договірною.

3.2. Ціна, кількість та загальна вартість Продукції визначається в окремих Рахунках на кожне окреме замовлення.

3.3. Після отримання всіх суттєвих вимог до Продукції з боку Замовника, Виконавець прораховує вартість Продукції та надсилає Рахунок на оплату на електронну пошту Замовника.

3.4. Підтвердженням згоди Замовника з вартістю Продукції є надходження оплати від Замовника на поточний рахунок Виконавця.

Розділ 4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Для замовлення Продукції, Замовник надсилає на електронну пошту Виконавця листа з довільним викладенням опису Продукції. До листа приєднуються всі наявні матеріали (макети, зображення тощо).

4.2. Оригінал – макети, що надаються Замовником для друку, мають відповідати Технічним вимогам, що викладені в Додатку № 1 до цього Договору. При надсиланні Замовником готових оригінал – макетів, їх подальше затвердження не здійснюється, макети друкуються “як є”.

4.3. В разі невідповідності оригінал – макету Технічним вимогам, Виконавець може здійснити доопрацювання надісланого оригінал – макету, що є додатковою послугою та підлягає додатковій оплаті.

4.4. Також, оригінал – макети можуть виготовлятись Виконавцем на підставі матеріалів (текстів та ілюстрацій), наданих Замовником. Вартість послуги виготовлення оригінал – макетів включається в Рахунок на оплату.

4.5. Всю відповідальність за зміст Продукції та за дотримання прав інтелектуальної та промислової власності при використанні об’єктів, що охороняються таким правом, в Продукції, несе Замовник. Замовник підтверджує наявність таких прав у нього на час розміщення замовлення на виготовлення Продукції та зобов’язується надати підтвердження цього в разі звернення державних органів або третіх осіб. Виконавець не зобов’язаний вимагати від Замовника додаткових підтверджень.

4.6. Виконавець має право відмовитись від виготовлення Продукції в разі, якщо випадково помітить, що зміст Продукції може викликати розпалювання будь – якої ворожнечі, містить порушення етичних, моральних норм, підтримує діяльність держави – агресора, або ознаки порушення чинного законодавства.

4.7. Погодження оригінал – макетів, що відбулось електронною поштою без застосування електронних цифрових підписів (ключів), Сторони вважають достатнім та таким, що не потребує будь – яких додаткових погоджень (затверджень).

4.8. Оплата за Продукцію здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня надсилання Рахунку на електронну пошту Замовника. Виконавець починає виготовлення Продукції після надходження оплати на поточний рахунок. В разі не надходження оплати протягом зазначеного строку, можливість виконання та вартість замовлення підлягає повторному розгляду.

4.9. Після погодження оригінал – макетів, внесення будь – яких змін до них, Сторони вважають новим замовленням, що підлягає додатковій оплаті в тому ж розмірі, що й попереднє замовлення.

4.10. Для цілей цього розділу Договору, листування за допомогою месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram тощо) є рівнозначним обміну листами електронною поштою.

Розділ 5. ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ

5.1. Поставка Продукції, як правило, здійснюється за адресою місцезнаходження складу Виконавця (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання Виконавцем попередньої оплати на підставі Рахунка та погодження оригінал — макетів. В будь – якому випадку, конкретний строк виконання замовлення визначається під час приєднання Замовника до цього Договору в залежності від потреб Замовника та завантаженості виробничих потужностей Виконавця.

5.1.1.За попередньою, до прийняття Замовлення Виконавцем, домовленістю (усною або шляхом обміну електронними листами, звичайними листами тощо) поставка Продукції може здійснюватись за місцезнаходженням Замовника. В цьому випадку Виконавець забезпечує доставку Продукції або власним транспортом, або передає на перевезення спеціалізованій транспортній (поштовій, логістичній) компанії (далі - Перевізник).

5.1.2. Виконавець здійснює вибір Перевізника на власний розсуд, враховуючи інтереси Замовника щодо своєчасного отримання Продукції.

5.1.3. Оплату Перевізнику за здійснення доставки Продукції може здійснювати як Замовник, так й Виконавець. При цьому вартість доставки може бути включена до вартості Продукції або може бути виставлений окремий Рахунок на оплату, що вирішується Сторонами до прийняття замовлення Виконавцем.

5.2. Прийом Продукції за кількістю та якістю здійснюється під час передачі Продукції Замовнику.

5.3. Замовник зобов’язується прийняти Продукцію належної якості та підписати Видаткову накладну та/або Акт наданих послуг.

5.4. Право власності на Продукцію та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Продукції переходить до Замовника з моменту підписання Видаткової / Товарно - транспортної накладної.

(розділ 5 в редакції від 01 вересня 2020 року)

Розділ 6. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за Продукцію.

6.1.2.При оформленні замовлення надати Виконавцю всю необхідну інформацію та матеріали (оригінал-макети, ілюстрації), які Замовник бажає використати у Продукції та уникати надання додаткових матеріалів протягом виконання замовлення.


6.2.Замовник має право:

6.2.1.Контролювати поставку Продукції у строки, встановлені цим Договором;


6.3.Постачальник зобов’язаний:

6.3.1.Здійснити виготовлення Продукції у строки, встановлені цим Договором та належної якості.

6.3.2.В разі з’ясування неможливості виготовлення Продукції згідно замовлення, негайно повідомити про це Замовника та повернути грошові кошти, отримані від Замовника.


6.4.Постачальник має право:

6.4.1.Відмовитись від прийняття замовлення до виконання в будь – який час до моменту виставлення Рахунку без пояснення причин. Виконавець не може використати це право, якщо Рахунок був надісланий Замовнику.

6.4.2.Самостійно визначати способи друку та постдрукарської обробки, обирати обладнання та матеріали. В разі необхідності, для виконання окремих робіт залучати інших осіб за договорами підряду. При цьому, відповідальність за своєчасність виконання та якість Продукції несе Виконавець.

Розділ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, чиї права або законні інтереси порушено.

7.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України.

7.3. Притягнення винної Сторони до відповідальності не звільняє її від виконання зобов’язань за цим Договором.

7.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Форс-мажорними вважаються будь-які обставини, які носять непереборний, масовий характер і/або роблять неможливим функціонування органів державної влади, підприємств, установ, організацій і роблять неможливим належне виконання зобов`язань за цим Договором. Сторона, яка не може виконати зобов`язання в зв`язку з дією форс-мажорних обставин, повинна протягом трьох календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про настання, прогнозований строк дії і припинення цих обставин. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються уповноваженим на те органом/установою.

7.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то Сторони за взаємною згодою мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії договору, не відшкодовуються, а штрафні санкції не сплачуються.

Розділ 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. З питань, що не врегульовані у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Спори та розбіжності щодо Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів та консультацій.

8.3. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів спорів та розбіжностей, які виникли в процесі виконання цього Договору, або пов’язані з ним,  Сторони вирішують їх в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони погоджуються, що укладення цього Договору здійснюється ними внаслідок вільного волевиявлення та жодним чином не обмежує їх права, погіршуючи їх стан.

9.2.В разі укладення письмового договору між Сторонами, він припиняє дію прав та обов’язків, які мають Сторони відповідно до цього Договору приєднання.

9.3.Обмін первинними бухгалтерськими документами між Сторонами в електронному вигляді із застосуванням електронно – цифрового підпису можливий за допомогою відповідних сервісів ПриватБанку або Вчасно (http://vchasno.ua).

9.4.Сторони погоджуються, що при виготовленні Продукції допустимі похибки, викладені в Додатку № 2 до цього Договору та не можуть визнаватись неякісним виготовленням Продукції.

9.5.Сторони погоджуються, що жодні внутрішні правила або негаразди кожної зі Сторін не можуть впливати на їх виконання цього Договору.